Mabuhay!


pormularyo ng patalaan

pahina ng malugod na pagtanggap

postkard ng patalaan

Mga Akademya & Buhay Paaralan (elementarya)
Mga Tungkulin ng Magulang (elementarya)
Mga Alituntunin ng Paaralan (elementarya)
Taon ng Pag-aaral (elementarya)

Mga Akademya & Buhay Paaralan (sekundaryo)
Mga Tungkulin ng Magulang (sekundaryo)
Mga Alituntunin ng Paaralan (sekundaryo)
Taon ng Pag-aaral (sekundaryo)

Makatutulong na mga Website para sa mga Bagong Dating


-----------------------------------------------

EnglishEnglish

Mga Tip at Mga Kasangkapan para sa Mga Magulang

Ang Pagpaparehistro ng mga Mag-aaral Na Baguhan sa Ontario, Canada

Ang aming mga tanggapan ng paaralan ay mga lugar na palaging abala samga partikular na oras ng maghapon. Nais naming makilala pa ang inyongpamilya at pagkalooban ng karapat-dapat na panahon at pansin upangsagutan ang mga pormularyo ng patalaan at matutuhan ang tungkol sa amingpaaralan.

Sa ganitong kadahilanan, ang bagong dating na mga pamilya na naisiparehistro ang kanilang anak sa elementarya o sekundaryo aymakatatanggap ng pahina ng malugod na pagtanggap (welcome sheet) at postkard ng patalaan(registration postcard). Nakasaad sa postkard ng patalaan ang oras atpetsa kung kailan kailangang bumalik sa paaralan. Sa itinakdang petsangito, kayo ay makikipagkita sa isang kawani ng paaralan upang kumpletuhinang pakikipanayam pampamilya (family interview) at upang sagutan ang pormularyo ng patalaan.

Ang pakikipanayam pampamilya ay isang oportunidad para sa inyo upangmaibahagi ang inyong mga layunin at mga pangangailangan ng inyong mgaanak, at para higit pang makilala ng paaralan ang inyong pamilya.

Kung kailangan ng isang interpreter para sa itinakdang petsa ng pakikipanayam, ipagbigay-alam ito sa inyong guro at/o punong-guro.